TR
Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları
Burada belirtilen gizlilik politikası ve kullanım koşulları; MEDKON’nun Google Play Store ve IOS App Store’da yayınlanan bütün mobil uygulamaları için geçerlidir. Bu uygulamaları mobil cihazınıza yükleyerek, bu metinde yer alan gizlilik politikasını ve kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız. Bu koşulları kabul etmiyorsanız bu uygulamaları mobil cihazınıza yüklemeyiniz.

Uygulamalarımızda, Girilen Veriler şifreli sunucularda sadece sizlerin görebileceği şekilde depolanır ve 3. şahıs yada kurumlar ile paylaşılmaz.

Telefon Kullanım İzinleri, Uygulamımızdan bulunan kısayol arama işlemi için gerekli olan izinlerin tarafınızdan sağlanmış olması gerekir. Verilen bu izin sadece Uygulamada kayıtlı olan müşterilerinizin kısayol armalarında kullanılmaktadır ve müşterilerinize ait kişisel veriler sadece size özel veri tabanlarında şifreli olarak saklanır.

İnternet Kullanım İzinleri, Uygulamamızdan Verilerin Şifreli sunuculara gönderilebilmesi için gerekli olan izindir ve kullanıcıların bunu tanımlaması gerekir. Bu izinler telefonunuzdan isteğiniz dışında bir bilgiyi transfer etmek için kullanılmaz. Verilen internet erişim izni sadece uygulama içeresinde dolduracağınız formlara ait veri ve fotoğraf transferi için kullanılmaktadır.

Kamera Kullanımı: Mobil Uygulamalarımızda kamera kullanımı sadece uygulama içeresinden göndermek istediğiniz fotoğraflar için kullanılmaktadır. Kullanıcı bilgisi dışında kullanımı söz konusu değildir. Mobil uygulamada çekilen fotoğraflar kullanıcıya ait şifreli ortamda saklanır ve sadece kendisinin ve bağlı olduğu kurumun erişimine açıktır. Fotoğraflar 3. şahıs yada kurumlar ile kullanıcı bilgisi dışında paylaşılmaz.

Uygulamalarımız, size ait herhangi bir kişisel bilgiyi toplamaz ve sizden bu yönde bir talepte bulunmaz.

MEDKON, kaliteli ve yararlı uygulamalar yayınlamak için her zaman gereken özeni ve duyarlılığı gösterecektir. Buna rağmen, uygulamalarımızda yer alan içeriklerin beklentilerinizi karşılayacağı, size yararlı olacağı veya kesin doğru bilgiler içereceğine dair hiçbir taahhütte bulunmamaktayız. Uygulamaları olduğu gibi sunmaktayız. Bu sebeple, uygulamalarımızdan kaynaklı yaşanacak herhangi bir olumsuz durum için MEDKON’u sorumlu tutamayacağınızı kabul etmektesiniz.

MEDKON, bu uygulamaların güvenliği konusunda alınabilecek tüm önlemleri almak için gereken ölçüde çaba sarf eder ve Google Play Geliştirici Programı Politikaları sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirir. Bununla birlikte; internet ve dijital ortamlar yeterli düzeyde güvenli alanlar değildir. Bu yüzden size yüzde yüz güvenli bir hizmet sunacağımız konusunda herhangi bir garantide bulunmamaktayız.
Uygulamalarımız sadece Google Play Store ve IOS App Store’da yer almaktadır. Bu uygulamaların bizim bilgimiz dışında başka bir android ya da IOS mağazasında yer alması durumunda, buradan yapılacak yüklemelerden MEDKON sorumlu tutulamaz.

Bu uygulamalarda, üçüncü taraflara ait reklamlar ve linkler yer alabilir. Bu üçüncü taraflara ait reklamların ve linklerin niteliğinden, içeriğinden, güvenliğinden veya bunlardan kaynaklı oluşabilecek zararlardan MEDKON’nu sorumlu tutamayacağınızı kabul etmektesiniz. Google tarafından yayınlanan reklamlara ilişkin ayarlarınızı nasıl düzenleyeceğinizi, reklam ayarları sayfasından öğrenebilirsiniz.

Bu uygulamalarda yer alan sesli, yazılı ve görsel öğelerden ve yazılımlardan oluşan bütün içeriğe ilişkin her türlü telif hakkı MEDKON’a aittir. Herhangi bir uygulamamızı veya bu uygulamaların telif haklarıyla korunan içeriğini; kopyalama, çoğaltma, yeniden yayımlama, parçalarına ayırma, tekrar kamuya sunma vb. eylemlerde bulunmayacağınızı kabul etmektesiniz.

Burada belirtilen koşullarla ilgili görüş ve önerilerinizi, [email protected] mail adresinden bize iletebilirsiniz.

MEDKON; bu Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları metninde değişiklik yapabilir. Yapılan değişiklikler anında yürürlüğe girecektir. Değişiklik yaptığımız tarihi, “son güncelleme tarihi” olarak en alt kısımda belirtiriz.

Son güncelleme tarihi:
27.06.2022

EN
Privacy Policy and Terms of Use
The privacy policy and terms of use stated here; It is valid for all mobile applications of MEDKON published on Google Play Store and IOS App Store. By installing these applications on your mobile device, you agree to the privacy policy and terms of use contained in this text. If you do not accept these terms, do not install these applications on your mobile device.

In our applications, the data entered is stored on encrypted servers in a way that only you can see and is not shared with third parties or institutions.

Phone Usage Permissions, the permissions required for the shortcut search process found in our application must be provided by you. This permission is only used in the shortcut aliases of your customers registered in the Application, and the personal data of your customers is encrypted only in databases specific to you.

Internet Usage Permissions is the permission required to send Data from our Application to Encrypted servers and users need to define it. These permissions are not used to transfer any information from your phone against your will. The given internet access permission is only used for data and photo transfer of the forms you fill in the application.

Camera Usage: Camera usage in our Mobile Applications is only used for the photos you want to send within the application. It is not used without user knowledge. Photos taken in the mobile application are stored in an encrypted environment belonging to the user and are only accessible to him and the institution he is affiliated with. Photos are not shared with third parties or institutions without user information.

Our applications do not collect any personal information about you and do not make a request from you in this direction.

MEDKON will always show the necessary care and sensitivity to publish quality and useful applications. Despite this, we make no commitment that the content in our applications will meet your expectations, be useful to you, or contain absolutely accurate information. We present the applications as they are. For this reason, you agree that you cannot hold MEDKON responsible for any negative situation that may arise from our practices.

MEDKON makes every effort to take all precautions regarding the security of these applications and fulfills its obligations under the Google Play Developer Program Policies agreement. With this; Internet and digital environments are not sufficiently secure areas. Therefore, we do not make any guarantees that we will provide you with a 100% secure service.
Our apps are only available in Google Play Store and IOS App Store. In case these applications are located in another android or IOS store without our knowledge, MEDKON cannot be held responsible for the downloads to be made from here.

These applications may contain advertisements and links from third parties. You agree that you cannot hold MEDKON responsible for the quality, content, security or any damages that may arise from these third parties’ advertisements and links. You can learn how to edit your settings for ads published by Google from the ad settings page.

All copyrights regarding all content consisting of audio, written and visual elements and software in these applications belong to MEDKON. any of our apps or their copyrighted content; copying, duplication, republishing, disassembly, re-publication, etc. You agree that you will not take any action.

You can send your comments and suggestions about the conditions stated here to us at [email protected].

MEDKON; may make changes to the text of this Privacy Policy and Terms of Use. Changes made will take effect immediately. We indicate the date we made the change as the “last updated date” at the bottom.

Last updated date:
27.06.2022

FR
Politique de confidentialité et conditions d’utilisation
La politique de confidentialité et les conditions d’utilisation énoncées ici ; Il est valable pour toutes les applications mobiles de MEDKON publiées sur Google Play Store et IOS App Store. En installant ces applications sur votre appareil mobile, vous acceptez la politique de confidentialité et les conditions d’utilisation contenues dans ce texte. Si vous n’acceptez pas ces conditions, n’installez pas ces applications sur votre appareil mobile.

Dans nos applications, les données saisies sont stockées sur des serveurs cryptés d’une manière que vous seul pouvez voir et ne sont pas partagées avec des tiers ou des institutions.

Autorisations d’utilisation du téléphone, les autorisations requises pour le processus de recherche de raccourci trouvé dans notre application doivent être fournies par vous. Cette autorisation n’est utilisée que dans les alias raccourcis de vos clients enregistrés dans l’Application, et les données personnelles de vos clients ne sont cryptées que dans des bases de données qui vous sont propres.

Les autorisations d’utilisation d’Internet sont l’autorisation requise pour envoyer des données de notre application à des serveurs cryptés et les utilisateurs doivent les définir. Ces autorisations ne sont pas utilisées pour transférer des informations de votre téléphone contre votre volonté. L’autorisation d’accès à Internet donnée est uniquement utilisée pour le transfert de données et de photos des formulaires que vous remplissez dans l’application.

Utilisation de l’appareil photo : l’utilisation de l’appareil photo dans nos applications mobiles n’est utilisée que pour les photos que vous souhaitez envoyer dans l’application. Il n’est pas utilisé à l’insu de l’utilisateur. Les photos prises dans l’application mobile sont stockées dans un environnement crypté appartenant à l’utilisateur et ne sont accessibles qu’à lui et à l’institution à laquelle il est affilié. Les photos ne sont pas partagées avec des tiers ou des institutions sans informations sur l’utilisateur.

Nos applications ne collectent aucune information personnelle vous concernant et ne font aucune demande de votre part en ce sens.

MEDKON fera toujours preuve du soin et de la sensibilité nécessaires pour publier des applications utiles et de qualité. Malgré cela, nous ne nous engageons pas à ce que le contenu de nos applications réponde à vos attentes, vous soit utile ou contienne des informations absolument exactes. Nous présentons les applications telles qu’elles sont. Pour cette raison, vous acceptez de ne pas tenir MEDKON responsable de toute situation négative pouvant découler de nos pratiques.

MEDKON s’efforce de prendre toutes les précautions concernant la sécurité de ces applications et remplit ses obligations en vertu de l’accord sur les politiques du programme pour développeurs Google Play. Avec ça; Internet et les environnements numériques ne sont pas des espaces suffisamment sécurisés. Par conséquent, nous ne garantissons pas que nous vous fournirons un service 100% sécurisé.
Nos applications ne sont disponibles que sur Google Play Store et IOS App Store. Dans le cas où ces applications se trouveraient dans une autre boutique android ou IOS à notre insu, MEDKON ne pourra être tenu responsable des téléchargements qui seront effectués à partir d’ici.

Ces applications peuvent contenir des publicités et des liens de tiers. Vous convenez que vous ne pouvez pas tenir MEDKON responsable de la qualité, du contenu, de la sécurité ou de tout dommage pouvant découler des publicités et des liens de ces tiers. Vous pouvez apprendre à modifier vos paramètres pour les annonces publiées par Google à partir de la page des paramètres des annonces.

Tous les droits d’auteur concernant tout le contenu composé d’éléments audio, écrits et visuels et de logiciels dans ces applications appartiennent à MEDKON. l’une de nos applications ou leur contenu protégé par des droits d’auteur ; copie, duplication, republication, désassemblage, republication, etc. Vous vous engagez à ne prendre aucune mesure.

Vous pouvez nous envoyer vos commentaires et suggestions sur les conditions énoncées ici à [email protected].

MEDKON ; peut apporter des modifications au texte de la présente politique de confidentialité et des conditions d’utilisation. Les modifications apportées prendront effet immédiatement. Nous indiquons la date à laquelle nous avons effectué la modification comme “date de la dernière mise à jour” en bas.

Date de la dernière mise à jour :
27.06.2022
AR

سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام
سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام المذكورة هنا ؛ وهي صالحة لجميع تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بـ MEDKON المنشورة على متجر Google Play ومتجر تطبيقات IOS. بتثبيت هذه التطبيقات على جهازك المحمول ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام الواردة في هذا النص. إذا كنت لا تقبل هذه الشروط ، فلا تقم بتثبيت هذه التطبيقات على جهازك المحمول.

في تطبيقاتنا ، يتم تخزين البيانات المدخلة على خوادم مشفرة بطريقة لا يراها أحد سواك ولا تتم مشاركتها مع جهات خارجية أو مؤسسات.

أذونات استخدام الهاتف ، يجب توفير الأذونات المطلوبة لعملية البحث المختصرة الموجودة في تطبيقنا بواسطتك. يتم استخدام هذا الإذن فقط في الأسماء المستعارة المختصرة لعملائك المسجلين في التطبيق ، ويتم تشفير البيانات الشخصية لعملائك فقط في قواعد البيانات الخاصة بك.

أذونات استخدام الإنترنت هي الإذن المطلوب لإرسال البيانات من تطبيقنا إلى الخوادم المشفرة ويحتاج المستخدمون إلى تعريفها. لا تُستخدم هذه الأذونات لنقل أي معلومات من هاتفك رغماً عنك. يتم استخدام إذن الوصول إلى الإنترنت المقدم فقط لنقل البيانات والصور للنماذج التي تملأها في التطبيق.

استخدام الكاميرا: يتم استخدام استخدام الكاميرا في تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بنا فقط للصور التي تريد إرسالها داخل التطبيق. لا يتم استخدامه بدون معرفة المستخدم. يتم تخزين الصور الملتقطة في تطبيق الهاتف المحمول في بيئة مشفرة تخص المستخدم ولا يمكن الوصول إليها إلا له وللمؤسسة التي ينتمي إليها. لا يتم مشاركة الصور مع جهات خارجية أو مؤسسات بدون معلومات المستخدم.

لا تجمع تطبيقاتنا أي معلومات شخصية عنك ولا تطلب منك في هذا الاتجاه.

ستظهر MEDKON دائمًا العناية والحساسية اللازمتين لنشر تطبيقات مفيدة وذات جودة. على الرغم من ذلك ، فإننا لا نتعهد بأن المحتوى في تطبيقاتنا سوف يلبي توقعاتك ، أو يكون مفيدًا لك ، أو يحتوي على معلومات دقيقة تمامًا. نقدم الطلبات كما هي. لهذا السبب ، فإنك توافق على أنه لا يمكنك تحميل MEDKON المسؤولية عن أي موقف سلبي قد ينشأ عن ممارساتنا.

تبذل MEDKON قصارى جهدها لاتخاذ جميع الاحتياطات المتعلقة بأمان هذه التطبيقات والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية سياسات برنامج مطوري Google Play. مع هذا؛ الإنترنت والبيئات الرقمية ليست مناطق آمنة بما فيه الكفاية. لذلك ، لا نقدم أي ضمانات بأننا سنوفر لك خدمة آمنة بنسبة 100٪.
تطبيقاتنا متاحة فقط في متجر Google Play ومتجر تطبيقات IOS. في حالة وجود هذه التطبيقات في متجر android أو IOS آخر دون علمنا ، لا يمكن تحميل MEDKON مسؤولية التنزيلات التي يتم إجراؤها من هنا.

قد تحتوي هذه التطبيقات على إعلانات وروابط من أطراف ثالثة. أنت توافق على أنه لا يمكنك تحميل MEDKON المسؤولية عن الجودة أو المحتوى أو الأمان أو أي أضرار قد تنشأ عن إعلانات وروابط الأطراف الثالثة. يمكنك التعرف على كيفية تعديل إعداداتك للإعلانات التي تنشرها Google من صفحة إعدادات الإعلانات.

جميع حقوق النشر المتعلقة بجميع المحتويات التي تتكون من عناصر وبرامج صوتية ومكتوبة ومرئية في هذه التطبيقات مملوكة لشركة MEDKON. أي من تطبيقاتنا أو محتواها المحمي بحقوق الطبع والنشر ؛ النسخ ، النسخ ، إعادة النشر ، التفكيك ، إعادة النشر ، إلخ. أنت توافق على أنك لن تتخذ أي إجراء.

يمكنك إرسال تعليقاتك واقتراحاتك حول الشروط المذكورة هنا إلينا على [email protected].

ميدكون. قد تجري تغييرات على نص سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام هذه. التغييرات التي تم إجراؤها ستصبح سارية المفعول على الفور. نشير إلى تاريخ إجراء التغيير باعتباره “تاريخ آخر تحديث” في الجزء السفلي.

تاريخ آخر تحديث:
27.06.2022