KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Sayın Müşterilerimiz,

Biz, Medkon Group (“MEDKON GROUP” veya ‘’Şirket’’) olarak, sizin için önem taşıyan kişisel verilerinizi güvenli ve gizli bir şekilde işlemeyi ve korumayı taahhüt ediyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizin hukuka aykırı işleme faaliyetlerine karşı gerekli tüm tedbirleri alarak, gizlilik ve güvenlik standartlarına riayet etmekteyiz.

Bu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, MEDKON GROUP olarak sizinle paylaştığınız kişisel verilerinizin nasıl işlendiği ve bu süreçteki haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a):

Bu form, Medkon Group tarafından hazırlanmış ve tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Medkon Group nezdinde güvenli bir şekilde işlenmekte ve korunmaktadır.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b):

Kişisel verileriniz, MEDKON GROUP tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin alım ve satım süreçlerinde kullanılmak üzere işlenmektedir. Bu kapsamda:

  • Satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Ticari ilişkilerin kurulması ve yönetilmesi,
  • İş süreçlerinin takibi, denetimi ve kontrolü,
  • Müşteri talep ve şikayetlerinin alınması ve değerlendirilmesi,
  • Ürün ve hizmetlerin sizlere öneri ve tanıtımlarının yapılması,
  • İletişim, lojistik ve iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yönetimi gibi amaçlarla kişisel verileriniz işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c):

Paylaştığınız kişisel veriler, MEDKON GROUP’un iş birimleri, iş ortakları, hizmet sağlayıcıları, tedarikçileri, yetkilileri, hissedarları, danışmanları ve ilgili 3. kişilerle, gerekli durumlarda kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir. Bu paylaşımlar, yukarıda belirtilen işleme amaçları doğrultusunda ve gizlilik prensiplerine uygun olarak gerçekleştirilecektir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç):

Kişisel verileriniz, tarafınızdan fiziki ve elektronik ortamlarda şirketimize iletilen teklif, sözleşme, sipariş formu, fatura, sevk irsaliyesi gibi belgeler aracılığıyla ve e-posta yoluyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Bu toplama süreci, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanmaktadır.

5. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d):

Mevcut mevzuat kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı kullanmak ve kişisel verilerinizle ilgili taleplerde bulunmak için, yukarıda belirtilen haklara ilişkin talebinizi içeren bir başvuruda bulunabilirsiniz. Bu başvurularınız, şirketimize ait internet sitesinde yer alan iletişim bilgileri veya yazılı olarak belirlenen posta adresi üzerinden gerçekleştirilebilir.

Aydınlatma Metni Güncellemeleri:

Aydınlatma Metni, veri güvenliğinin ve gizliliğinin eksiksiz sağlanması, yasal yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesi ve hak kayıplarının önüne geçilebilmesi amacıyla, mevzuattaki güncel değişiklikler ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda güncellenebilmektedir. Bu durumda, güncel Aydınlatma Metni tarafınıza e-posta yoluyla iletilecek ve/veya şirketimizin internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

Teşekkür:

Kişisel verilerinizin gizliliğini koruma konusundaki hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. MEDKON GROUP olarak, kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde işleyerek sizlere en iyi hizmeti sunmak için çaba sarf etmekteyiz.

Saygılarımızla,

MEDKON GROUP